Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Vědomá láska

PUBLIKOVÁNO: 19.07.2014, AKTUALIZACE: 10.04.2018

Vědomá láska je sjednocující láska. Je to hluboké setkání srdcí a myslí, které zahrnuje přímou transmisi energie, přetvoření srdce. Když člověk neprosazuje své vlastní zájmy, dává prostor vzniku něčeho nového.

Posvátný vztah mezi mužem a ženou je spontánní rezonance, spojení napříč sférami. Láska, která nikdy nezamrzne, která je charakteristická neobyčejnou intenzitou, vzájemností a schopností překročit sebe sama, která se nechá lidskou vášní transformovat v posvátnou jednotu, ze které vzniká nová sféra existence.

Díky ní nikdy nebudete odděleni od někoho a něčeho, co jste kdy milovali, protože oním územím, kde žijete, kam se přesouváte a kde prodlévá vaše bytost, je láska.

Vědomý vztah je takový vztah, který ve vás probouzí toho, kým opravdu jste. Měli bychom přivítat jeho sílu a jeho schopnost probudit nás v těch oblastech, kde spíme a kde se vyhýbáme nahému, přímému kontaktu se životem.

Ukazuje nám místa, kde potřebujeme nejvíce růst a spojuje nás se svou vlastní aktivní životní silou. Kořenovou energií posvátného vztahu je transformační oheň touhy. Jen tato láska může vést k úplnému a nedělitelnému spojení dvou životů v ten další. Skrz vědomý vztah v sobě nacházíme původní mužskou a ženskou podstatu, abychom poznali lásku, posvátné spojení a úctu k partnerovi.

Přijetí vztahu jako cesty nám současně zaručuje praxi: učí nás využívat každé těžkosti na cestě jako příležitosti jít dál, učí nás spojit se niterněji nejen s partnerem, ale i se svou vlastní aktivní životní silou. Síla této alchymie vysvětluje jak účinnost této cesty, tak i její intenzitu, vzbuzující v nás posvátnou hrůzu: delikátní, složitá, prahnoucí a vášeň podněcující rtuť vašeho tvoření je ovládnutá a transformovaná a mění se na substanci zcela jiného řádu. Strhne vás, fascinuje vás, nabízí vám plnou vzájemnost. Jen tato láska může vést k úplnému a nedělitelnému spojení dvou životů v ten další.

Příznak, že jste potkali svého autentického partnera, je okamžitá důvěra, intuitivní poznání, že s touto osobou bude bezpečné otevřít dvířka klece, máte hlubokou potřebu nic netajit a nedržet se zpátky. Oba dva jsou schopni se dotknout původní nevinnosti a probudit svou píseň. Stanete se s partnerem jediností, stavem vnitřní celistvosti, v němž jsou vaše individualizované duše nahrazeny jednou vyšší, dokonalejší duší.

Stáváte se symbolem celistvosti, panenskými bytostmi, svobodnými, prostými a vnitřně celistvými bytostmi. Když dva lidé řeknou „my“, protože láska učinila jejich „my“ realitou, vznikne nová sféra existence. Celý svět tím získává novou dimenzi a novou hloubku. Když poznáte tuto lásku, už nikdy nebudete stejní. Poté, co poznáte tuto lásku, budete si již navždy vědomi této lásky obsažené ve všem. 

Za účelem spojení protikladů se provádí rituální sňatek, hieros gamos. Čistota je spojena s probuzením srdce, vycházející zevnitř, vzniklá přetvořením srdce. Když člověk neprosazuje své vlastní zájmy, otevírá v sobě prostor něčemu jinému, umožňuje, nechává vzniknout, nechává pracovat existenci.

Základním kritériem vědomé lásky je transformace, láska ve službách vnitřní transformace, vnitřní transformace ve službách lásky. Jedná se o směr energetického toku. Energie vyzařuje vždy ven, není zaměřená na vlastní ochranu, nikdy nezamrzá. Jsme spojeni se zdrojem, pokud se i my chováme jako on, nechávaje vše, co jsme dostali, znovu plynout. Vědomá láska je duchovní cesta a způsob transformace skrze mystické spojení s pólovým protějškem.

Když člověk obdržel křest k obnovení života, když přijal zasvěcení (posvátný oheň) a eucharistii (posouvající jeho úhel vidění), je připraven vstoupit do druhé komnaty, kde je vše vystaveno světlu, tak aby všechna omezení a předpojatost, shořely. Musí vynést temná a skrytá tajemství duše na světlo, aby ztratila svou moc. Zde se pozvedá závoj, který člověku brání poznat své pravé Já.

Zbaven svého ega a vystaven světlu je vzkříšen k plnosti bytí, tj. k pravému Já, jež zasvěceného připravuje ke vstupu do svatební komnaty. Pohled já se nyní posunul z dvojnosti k přítomnosti v Bohu a může dojít ke konečné proměně v neduální vědomí. Odhalit sebe sama jako božího milence znamená odhalit skrytý poklad, zjemnit sexualitu skrze její proměnu. Přednosti i slabiny, fyzická těla i klece obou duší, to všechno splyne v jediné řece lásky. Člověk se pak stává vesmírným služebníkem.

Duchovní láska je láska zušlechtěná a zářící. Když je potřeba nového přílivu lásky, objeví se Marie Magdaléna. Jádrem Ježíšova učení je neochvějná jedinost vnímání, totální obětování srdce, kdy srdce plně vydává samo sebe. To, co Máří Magdaléna poznala, byla schopna plně žít, sjednocující tělo, mysl a srdce, touto svou šíří spojující viděné i neviděné. Důvěrnost mezi Ježíšem a Máří Magdalénou se naplnilo ve sjednocující lásce, která je oba ukotvila v království nebes, a všem ostatním otevírá k tomuto království bránu. Je to hluboké setkání srdcí a myslí, které zahrnuje přímou transmisi energie.

Skrze naladění na srdce a ukotvení ho, si Máří Magdaléna mohla udržet svou přítomnost, když se jí Ježíš zjevoval ve vizích. Máří Magdaléna vykonávala své povinnosti tady na Zemi s vyrovnanou jistotou člověka, jehož život trvale proudí uvnitř tohoto většího života. Pochopila tajemství nepřetržitého spojení s ním napříč sférami a učila z téhož pramene živé vody, který v něm prýštil, jenže v jiné energetické formě. Vědomá láska spočívá ve vnitřní integraci, která člověku umožňuje žít v nepřetržitém sdílení s mistrem skrze sílu čistého srdce.

Jednu chvíli se na ni zadíval, zachytil její pohled a tehdy mezi nimi proběhlo něco zvláštního. Do Máří Magdalény jakoby udeřil hrom: energie a vibrace naplnily celé její tělo. Její vnitřní zrak se otevřel, uviděla jeho skutečnou podobu jako světlo a oheň a pravdu a vylila se na ni láska, jakou nikdy nepoznala.

Máří Magdaléna žila na pomezí dvou říší, zprostředkovávala viditelnému neviditelné, což je funkce vrcholného poznání. Láska se stala transformační silou a porodní bolestí vedoucí k jednotě na vyšší úrovni. Pravým odkazem Máří Magdalény a Ježíše je, že jejich propojená srdce nesou ovoce s láskou vizionářskou, transformační, která je všem přístupná a všudypřítomně kreativní, spojuje dva světy v jedné lásce.

Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno. Příjemně voní tvé oleje. Nejčistší olej – tvé jméno. Oč krásnější je tvé laskání, sestro má, nevěsto. Oč lepší je tvé laskání než víno. Vůně tvých olejů nad všechny balzámy.

Ježíš je přítomný, důvěrně blízký, tvořivý, skutečnější než náš dech a tlukot našeho srdce, je přístupný přes naši zranitelnost a schopnost otevřít se hluboké důvěrnosti. Imaginační říše je reálná: díky ní nikdy nebudeme odděleni od někoho a něčeho, co jsme kdy milovali, protože oním územím, kde žijeme, kam se přesouváme a kde prodlévá naše bytost, je láska. To je poselství, která má Máří Magdaléna trvale přinášet světu. To je poselství, které nejvíce potřebujeme slyšet.

Příběh Marie a Ježíše byl velkolepý, ale také velice obyčejný. Skrytá symbolika odkrývá své taje až nyní, v době kdy jsme připraveni je nejen pochopit, ale i zažít.

Ivana Valová, zdroj: Tajemství Marie Magdalény - Cynthia Bourgeaut


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.