Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Svalová soustava a štítná žláza

PUBLIKOVÁNO: 02.01.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

1. Krční centrum. Centrum krku zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení, zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Vyjadřuje schopnost naší volby, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, víru a poznání a schopnost činit rozhodnutí. Řídí sluch a jazykové a komunikativní vyjadřování. Centrum krku ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme, jak posloucháme vnitřní vedení, komunikujeme s duší a vnímáme její potřeby. Je bránou ven, mostem mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi.

Krk je centrem vůle a jedinečnosti Já, důrazu na vzdělání a vědění, moudrost a vyšší aspekty intuice. Centrem krku může člověk svůj život vylepšovat, nebo ho ničit, a to prostřednictvím mluveného slova, neboť mluvené slovo má nesmírnou moc, protože rozvádí do celého organismu chvění nabitá energií. Napjatý, uzavřený postoj k druhému pohlaví poukazuje na napjatý vztah k vlastním pocitům a citům, a tím i ke své vlastní duši. V oblasti krku se setkává vědomí s podvědomím, a tedy je skladištěm hrubých a jemných energií. 

Při správné funkci jsme schopni vyjádřit svou pravdu, jsme smířliví, idealističtí a věrní. Pokud má člověk toto centrum zablokované, má potíže vyjádřit své mínění jasně, je tichý, bázlivý, samotářský, zaseknutý a dogmatický, někdy koktá, nemá potřebnou sebedůvěru, nenachází přístup ke svému vnitřnímu hlasu a k intuici a cítí se nepochopen. Po vyrovnání krčního centra přijímáme plnou odpovědnost za svůj život a známe moudrost, sílu a moc „boha uvnitř“ a přijímáme své vedení. Afirmace:  ROZHODUJI.

Krční čakra je centrum čistoty a očisty. Vyjadřuje, nakolik žijeme svou pravdu, jak jsme v osobní integritě a v jakém stavu vědomí. Pomáhá v objevení autentické pravdy. Ukazuje, nakolik vlastníme svůj život a jak si za ním stojíme. 

Centrum krku zastupuje naplnění potřeby sebeúcty a lásky a potřeby obrácení své pozornosti do nitra a postupného zjištění, že je pro nás důležitější to, co si o sobě myslíme, než jak na nás nahlížejí ostatní, a dále podporuje vytváření si vlastních hodnot, potřeby se o ně dělit s ostatními a také je vyzkoušet.

Znamená to vyjadřovat se svým jedinečným způsobem, vyjadřovat své Já. Jaké bylo vaše období od 10 – 13 let? Líbí se vám, jak se vyjadřuje? Komunikujete rádi? Je váš život naplněn veselými rozhovory? Je pro vás lehké nebo těžké mluvit a zpívat? Mluvíte příliš, nebo mluvíte málo? Když mluvíte, jsou vaše rozhovory naplněny posuzováním, nebo volby a moudrostí? Přejete si svůj hlas zlepšit? Když mluvíte, užíváte hlas, abyste si vytvořil zeď k tomu, abyste se chránil nebo se bránil před ostatními? Jak se cítíte, když máte mluvit na veřejnosti? Jak vyjadřujete svou vůli, tedy to, co chcete? Jak dáváte ostatním najevo, co chcete? Snažíte se ostatní posílit a povzbudit, nebo se je snažíte přemoci? Jak vyjadřujete své nápady a myšlenky, aby došlo k jejich realizaci? Vytváříte ve vašem životě prostor pro různorodost, jenž vyžaduje komunikaci, toleranci a ústupky? 

Hlas nás spojuje s vnějším světem, a to pomocí zvuku, který vydáváme, tóny, které užíváme a slovy, která si vybíráme. Hlas je spojen s hrdlem a krční čakrou, která je mezi hlavou a srdcem, spojuje tělo a mysl. Abychom mohli stimulovat hlas, potřebujeme dech, který stimuluje břicho a hrudník. Jak sluneční světlo obsahuje 7 barev, tak náš hlas obsahuje různé vibrace a tóny. Hlas v každou chvíli ukazuje stav našeho fyzického, emočního, mentálního a spirituálního těla. Pokud jsou v hlasu nebo proslovu nepřesnosti, ukazuje to, že naše záměry a cíle nejsou v souladu. Hlas je kořenem naší osobní síly a rezonuje esencí naší pravdy. Pokud je hlas spojen se srdcem a vychází z hloubky naší bytosti, má sílu transformovat náš život. Když mluvíte svým pravým hlasem, což znamená, že užíváte svůj jedinečný zvukový podpis, žijete ve své autenticitě. Zvukový podpis je základní zvuk, kterého jsme se spolu s osobní silou mohli vzdát v konfliktních situacích.

Hlas nás spojuje s živočišnou stránkou neboli životní silou a pomáhá nám propojit mužskou a ženskou stránku, myšlení a cítění. Hlas je původní stopou naší psychické a fyzické přirozenosti a prostředníkem integrity, upřímnosti a projevu bez masky. Hlas nám pomáhá procítit naši osobnost a je klíčem k naší duši. Hlas může být mostem k vyjádření, nebo prostředkem k ochraně a obrany. Svůj hlas můžeme použít k tomu, abychom se lépe vyjádřit, otevřeli se druhým, uvolnili strach z mluvení na veřejnosti a užili hlas k přeměně negativních postojů na pozitivní. Pokud mlčíme, naše pocity v těle jsou uchyceny do pasti. Mluvení v tomto případě léčí a transformuje, protože se v dané chvíli zaobíráme energií, která potřebuje být vyjádřena, což přináší úlevu od pocitu studu a úzkosti a my se můžeme stát plně přítomnými. 

Hrdlo, hlas zastupuje vyjadřování informací, citů a nálady, kanál tvořivosti. Hlasivky jsou dvě a tvoří výčnělek na postranní stěně hrtanu. Reprezentují naši schopnost se vyjadřovat. Příklopka hrtanová je tenká chrupavka umístěná za kořenem jazyka, kryjící hlasovou štěrbinu. Při polykání, když se potrava chystá sklouznout do hltanu, příklopka uzavře vstup do dýchacích cest, aby se potrava nedostala do hrtanu. Jakmile je polykání u konce, uzavře naopak vstup do hltanu a otevře dýchací cesty. Mohli bychom ji přirovnat ke zdvihacímu mostu, který nechává projet tu lodě, pak zase auta. Představuje přizpůsobení, osvojení. Potřebuje čas, abychom nechali proběhnout to i ono. Nejsem naštvaný, protože nemám ani dost času, abych se vyjádřil? Není to tak, že si pro sebe nevyhradím dost času, abych strávil, co se ve mně děje? Jazylka, kost ve tvaru písmene U, se nachází u kořene jazyka hned nad hrtanem. Zpevňuje několik kompletů svalů, které používáme při polykání a řeči.

Krk - šíje je oporou hlavy, je to místo, kudy procházejí myšlenky, ale také schopnosti vidět několik aspektů jedné situace (otáčet hlavu), být pokorný a schopný přemýšlet o své vlastní motivaci nebo akcích (sklánět hlavu). Problémy ukazují na nízké intelektuální sebehodnocení a obavu z toho, že si špatně vybereme. Krční páteř zastupuje spojení s druhými lidmi, rodinou, přáteli nebo kolegy za účelem vyššího principu zisku, prospěšnosti, vzdělání, zábavy.  Necítil jsem se nesvůj, protože jsem se nedokázal rozhodnout? Co mám podniknout? S čím mám experimentovat? Na co se nechci dívat?

Šíje - strach vyjádřit, projevit své city. Tito lidé mívají často problémy s hrdlem: stálé angíny, škrábání v krku, pocit sevřenosti… Hovoří vysokým, slabým hlasem, poněkud dětským, a stěžují sí, že neumějí zpívat. K tomu dochází kvůli ustavičnému napětí v šíji. Jakmile se hruď plní city a hrozí, že by vyrazily napovrch, šíje se sevře a zabrání tomu. Zvnějšku tito lidé mohou působit jako necitelní, přitom uvnitř bouří vášně, které se však nemohou dostat ven.

Klíční kost – dlouhá kost tvaru S, jež spojuje hrudní kost s lopatkou. Necítím se ovládán nebo drcen příkazy, idejemi nebo očekáváním druhých? Nebouřím se proti nějaké autoritativní osobě, která mi neustále vnucuje své požadavky?

Rty jsou symbolem smyslnosti a naší schopnosti se otevřít a vyjadřovat se verbálně (řečí) nebo neverbálně (pohyby rtů, polibek). Problémy souvisí s tím, co dostáváme nebo nedostáváme, co vyjadřujeme nebo nevyjadřujeme. Horní ret bývá asociován s naší ženskou stránkou (má citové zabarvení) a spodní ret s naší mužskou stránkou (racionální, analytická tendence). Souvisí s pocity viny. Rozpraskané rtyNecítím smutek, že nemohu komunikovat s někým, koho miluji a od koho jsem odešel? Suché rty – zima a chlad mohou rty vysušovat tak, že rozpraskají. Stejné je to, když žijeme bez lidského tepla, v pocitu osamění. Nemáme nikoho, koho bychom objali, chybí nám teplo v srdci. Necítím se osamělý? Nejsem smutný, že nemohu uspokojit svou potřebu komunikovat nebo se líbat? Opar – pocit viny, nespokojenost, vnitřní agrese, napětí, vnitřní konflikt, některá slova zůstala nevyslovena. Necítím vinu, že jsem řekl něco, co mohlo způsobit potíže někomu, koho miluji?  Nemám pocit, že se kazí vztahy s mými blízkými?

Afázie je porucha tvorby a porozumění řeči, kdy má člověk problémy s mluvením, s psaním nebo se čtením. Nebyl jsem někdy ochromen strachem? Nebojím se příliš vyjádřit se před určitou osobou nebo ve specifické situaci? Překotně rychlá řeč – lidem, kteří mluví příliš rychle a často nesrozumitelně, v dětství často neumožňovali se vyjádřit. Naučili se mlčet nebo mluvit velice rychle, takže nemají dost času artikulovat a zamýšlet se nad tím, co chtějí sdělit. Proto nemají v řeči žádný řád. Vzniká ze strachu, že nebudeme mít dost času na to, aby si druzí poslechli, co říkáme. Pomoci někomu, aby si to uvědomil, znamená mu pomoci, aby se pak lépe vyjadřoval. Nezakazovali mi dříve často mluvit? Neměl jsem strach se vyjádřit, protože jsem se bál, že se to nebude líbit, že mě někdo zesměšní nebo že si nejsem jistý?

Koktání je poruchou výslovnosti. Koktání značí velkou nejistotu ve vyjadřování, kdy se člověk může velmi bát reakce osoby, která je pro ni autoritou. Koktání začíná v dětství. Je to strach z nahromaděných pocitů, živočišných, pudových, člověk má touhu po ovládání. Dítě i dospělý se zbaví koktání, když se osvobodí od rovnice typu: mluvit = nebezpečí, mluvit = zákaz, mluvit = být zesměšněn. Kašel - někdo na nás kašle nebo my na někoho kašleme, pocit člověka, že o něj okolí nejeví zájem. Přání sdělit: „Dívej se! Poslouchej mě!“ Nebo s něčím/někým nesouhlasím. S čím nesouhlasím? 

Ochraptělost je ztráta schopnosti vyjadřovat se, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl. Problém s hlasivkami značí na problém s životní silou a sexualitou a může být důsledkem traumatizující události, kdy jsme si do paměti uložili rovnici „mluvit = nebezpečí“, máme strach, že když budeme mluvit pravdu, ten druhý se bude zlobit. Tento člověk se musí ptát: „Můžu ti něco říct?“ Cesta je vyhledat v sobě malé dítě, kterým jsme tenkrát byli, uklidnit ho a říct člověku (tehdejší autoritě), že z něj máme strach. Nemám rovnítko mezi „mluvit“ a“ nebezpečí“? Pokud ano, do jakého časového momentu mě může tato rovnice zavést? Neprožívám pocit bezmocnosti, že se nemohu vyjádřit?

Zastřený hlasCo mám strach říct? Ztráta hlasu se obvykle projeví po silné emoci, která se dostaví tak nečekaně, že ztratíme řeč (oněmět hrůzou). Řeč může být i mechanismem úniku. Můžeme mluvit o všem a o ničem, jen abychom zaměstnali mysl a necítili v sobě nejistotu a smutek. Když přijdeme o hlas, musíme mlčet a poslouchat a uvědomovat si, co se v nás děje. Může jít také o situaci, kdy se nám nedaří pochopit, co se stalo.  Neprožil jsem silnou emoci, když jsem ztratil řeč? Nepolykal jsem silnou emoci, protože jsem raději mlčel, anebo jsem nebyl schopný vyjádřit, co cítím?

Angína, bolest v krku je akutní zánět krčních mandlí, způsobený viry nebo bakteriemi. Vyznačuje strach, potlačovaný hněv a potlačenou tvořivost. Máme něčeho (někoho) po krk. Člověk nemůže nebo nechce něco „spolknout“, cítí se nepochopený. Může být výrazem strachu s hněvem, protože se nemůže vyjádřit před někým, kdo je pro něj autoritou. Je možné, že říká: „Raději budu mlčet, než abych něco povídal, protože jak začnu mluvit, bojím se, že toho povím příliš.“  Nespolkl jsem raději svá slova, než abych vyjádřil svůj hněv? Nehněvám se na někoho, kdo je pro mě autoritou a kdo mi nahání strach, že mě nenechá se vyjádřit? 

Ztuhlá šíje svědčí o strachu ze ztráty kontroly, že se necháme unést emocemi. Může též souviset s tvrdohlavostí, člověk se brání zážitkům, které nechce připustit, má nechuť vidět druhou stranu záležitosti, nepružnost, neschopnost vidět, co dál, poukaz na tvrdošíjnost, umíněnost, neústupnost, duševní nepohyblivost. Tolerance a trpělivost je klíčem k uzdravení, postavit se zas na nohy. Chci mít všechno pod kontrolou, abych byl klidný?

2. Štítná žláza se nachází na přední části krku v oblasti chrupavky, je roztažena kolem horní části průdušnice, a příštítná tělíska jsou uložena úplně vzadu na jejich křídlech – jsou normálně čtyři, ale jejich počet i přesné umístění se může různit. Štítná žláza vylučuje hormony tyroxin a trijódtyronin, jejímž úkolem je přizpůsobovat všechny orgány vnějším podmínkám (regulovat metabolismus těla). Štítná žláza řídí růst a metabolismus, ji samu řídí podvěsek mozkový, který jí dává příkaz k produkování hormonu TSH. Hormony štítné žlázy mají vliv na rychlost metabolismu, tělesnou váhu, rychlost využívání energie z krevního cukru, srdeční frekvenci a produkci protilátek. Na rozdíl od jiných žláz dokáže hormony, které vyrábí, také uchovávat.

Štítná žláza představuje naši schopnost se vyjadřovat, a to slovem i skutkem. Problémy souvisejí s potížemi s vyjádřením našich potřeb čili s touhou ukázat, co se dá dělat, hlubokým pocitem viny, který způsobuje, že vynakládáme spoustu úsilí s nepatrnými výsledky. Dále zastupuje připravenost k poplachu a boji, strachem nebo neschopností bránit sebe nebo někomu důvěřovat, s pocitem ponížení, nedoceňování, přehlížení, člověk nedělá, co by si přál.

Příštítná tělíska vylučují parathormon, který zvyšuje hladinu vápníku v krvi. Působí tak, že kosti uvolňují vápník v sobě uložený, střeva zvyšují vstřebávání vápníku a ledviny omezují jeho ztráty. Má tedy vliv na absorpci vápníku a rovnováhu hladiny vápníku v kostech. Umožňují rovnováhu mezi zkostnatěním a nepevností, mezi křečovitou napjatostí a ochablostí (mezi hladinou vápníku a fosfátu), odpovědnost za stabilitu stavby kostry a pohyblivých prvků. Umožnit oporu, stabilitu, pevnost, regulovat stav napětí.

Nadměrná funkce štítné žlázy, hypertyreóza. Basedowa nemoc – hormony štítné žlázy působí na rychlost metabolismu a využití energie, při jejich nadbytku se tělo „zrychlí“. Člověk bývá nadměrně aktivní, nervózní, neklidný, mívá strumu, dochází ke zrychlené srdeční činnosti a při Basedowě nemoci má člověk vystouplé oční bulvy.  Často se tomu děje při autoimunní poruše, při níž vlastní protilátky napadají a vyvolávají nadprodukci hormonů. Často onemocní ženy mezi 20 – 50 rokem. Při hypertyreóze se projevuje tendence dosáhnout svých cílů bez ohledu na potřeby odpočinku, což nás nutí čerpat z energetických rezerv. Člověk si říká: „Nemůžu přestat, musím vydržet, jinak…“ nebo také přání ukázat ostatním, co všechno dokážu, což vytváří napětí, které nakonec skončí vyčerpáním a skleslostí.

Potlačení agresivních a odmítnutých pocitů, stav pohotovosti a přepjatá vnitřní aktivita, trvalá vegetativní připravenost k boji. Klíčem je zpomalit a hledat, co by člověku pomohlo nabýt duševního klidu, aby si udělal čas na to, žít.  V jaké stavu je psychika, že umožnila této nemoci? Nebyl jsem neustále uštvaný, v neustálém spěchu? Nežádal jsem od sebe příliš, abych ukázal, čeho jsem schopen, jen abych byl oblíbený, nebo protože jsem se pokládal za nepostradatelného? Neupíral jsem si právo žít, protože si myslím, že kvůli mně někdo trpí (matka, partnerka)?  

Nedostatečná funkce štítné žlázy, hypotyreóza – tato porucha znamená sníženou produkci hormonů štítné žlázy, takže se tělesné pochody postupně zpomalují. Náš srdeční metabolismus je pomalejší, což má za následek zhoršení krevního oběhu, zimomřivost, studené končetiny, přírůstek na váze, to vše provázané zácpou, svalovou slabostí, bledostí kůže, hlubokým a chraplavým hlasem. Obvyklou příčinou je zánět ŠŽ následkem autoimunní poruchy, nazývané Hašimatova tyroiditida, při níž tuto žlázu omylem ničí vlastní protilátky, při ní často se na krku objevuje struma. Další příčinou hypotyreózy může být nedostatek jódu, který je nezbytný k tvorbě hormonů ŠŽ.

Člověk cítí velkou únavu a ať dělá cokoliv, stojí ho to velkou námahu a hned se vyčerpá. Je to vyjádření skleslosti, vzdávání se a pocitu beznadějné strnulosti: „K čemu je to dobré, stejně to nedokážu, nikdo mě nechápe.“ Je to výsledek pocitu viny, že žijeme a po léta živené zášti. Nemám pocit, že mi někdo nerozumí, že toho navzdory své dobré vůli nikdy nedosáhnu? Nenosím v sobě tajemství, o kterém jsem nikomu neřekl?  

Cysta na štítné žláze má původ ve smutku, že nemůžeme vyjadřovat svá přání, protože druhá strana nás neposlouchá. Necítil jsem se bezmocný, protože jsem nedokázal vyjádřit své myšlenky, uplatnit svá slova nebo prosadit to, co je pro mě důležité? Nenarazil jsem na uzavřenost u někoho, s kým jsem se chtěl sblížit? Zánět štítné žlázyNezažíval jsem velký hněv, protože jsem nemohl vyjádřit, co pro mě bylo velmi důležité?

3. Barva. Modrá je barvou vody a vzduchu, je barvou vznešenosti, má uklidňující vliv, který dává modré nebe a modrá voda a nebe, vede k harmonii a rovnováze. Působí osvěživě a chladivě a je příjemným kontrastem ke všemu rozpalujícímu, vnucujícímu se, nápadnému a hlasitému. Je barvou vnitřní svobody, věrnosti, přizpůsobení, trpělivosti, pravdy, mírumilovnosti, integrity, čestnosti, vyjádření, myšlení před jednáním, mírumilovnosti, přizpůsobení. Odmítání této barvy může znamenat na depresivní a odmítavý postoj, velké zklamání a nenaplněnost. Modrá léčí záněty a horečky, bolest v krku, nachlazení, vředy, pomáhá při dětských onemocnění, pomáhá nabrat váhu, podporuje oblast krku, vyšší části plic, paží a spodní části lebky. Je vhodná k léčení nadměrné funkce štítné žlázy. Modré chvění způsobuje zúžení cév, zmenšení vzrušení nervového systému, utěšuje, chladí a zmírňuje bolest.

Modrá osobnost je osobnost milující, posilují a podporující všechny kolem sebe. Žije srdcem a emocemi. Má mateřskou energii, stará se o ostatní, je poradcem, je oporou. Je přirozenou učitelkou nebo ošetřovatelkou. Pro přátele má všeho nazbyt, má ale sklon k tomu starat se příliš mnoho o jiné a sama pak často onemocní. Je citlivá, starostlivá, a proto je to také dobrá hostitelka. Je to emotivní osobnost, která se rychle rozpláče, umí bezvýhradně milovat a má silnou intuici. Akceptuje a promíjí a vidí v člověku jen to nejlepší. Často je označována jako příliš milá a musí se učit říkat „ne“. Snadno se dokáže naladit na osoby a situace, vnitřně ví, co se děje a je velmi spirituální. Následuje svou víru a umí dobře přesvědčovat. Chce, aby ji milovali, zná ale velmi dobře problémy se sebedůvěrou a pocit viny, stejně jako roli oběti, soucit se sebou samým a mučednictví. Může trpět depresemi a musí se proto naučit milovat sama sebe. Miluje vztahy a je romantická.

Tyrkysová barva pomáhá projevit se, podporuje sebevědomí, spontánnost a fantazii. Je to barva přátelských citů, sympatie a pospolitosti. Milovníci tyrkysové barvy jsou hraví a šarmantní, ale někdy jsou sobečtí a raději unikají do světa fantazie. Je to také barva vztahů a společenskosti, její vibrace pomáhá najít spřízněné duše, pomáhá při nesmělosti a zdrženlivosti a výstupu na veřejnosti. Odmítání této barvy může znamenat odmítání svého pravého Já a potíže v seberealizaci a sebenalezení. Tyrkysová svou vibrací naplňuje CNS, léčí bolest v krku a problémy v hrudi, schopnost zaměřit se na sebe a uvolňuje systém dělání věcí na úkor sebe (sabotáž), pomáhá při mluvení na veřejnosti, podporuje vyšší část hrudi a krční oblast.

Říkejte svou pravdu. Pravda obsahuje rezonanci, která přiměje lidi k tomu, aby se cítili v bezpečí. Lidé vám poté přirozeně důvěřují. Pravdu totiž cítíme a je matoucí, pokud říkáme něco jiného. Čím více říkáme svou pravdu, tím více si důvěřujeme. Nebojte se jít do konfrontace. Buďte autentičtí. Je bezpečné "říkat to, co se ve vás děje". Vyjadřujte se svým jedinečným způsobem.

4. Svalová soustava. V těle se nachází kolem 640 svalů. Svaly tělu dodávají pohyb a jeho vnitřním orgánům pohonnou sílu, ať jde o srdeční tep a průchod potravy střevy, nebo o přizpůsobování průsvitu cév a zaostřování oka. Svalový systém žije jakoby životem sportovce - pravidelně cvičí, aby nezakrněl. Činnost svalů řídí nervy a kyslík i živiny dostávají z krve. Svaly se dovedou stahovat a zkracovat. Aby se vrátily do původního stavu, musí se uvolnit a pak se pasivně prodlouží tím, jak se smrští jiné svaly. Tak stahy kosterního svalstva a šlach zajišťují pohyb těla.

Kosterní svaly se upínají ke kostem a zabezpečují pohyb těla, jsou ovladatelné vůlí a pod mikroskopem vypadají jako příčně pruhované. Početné vlásečnice sval neustále zásobují kyslíkem a glukózou, které sval ke stahům potřebuje jako pohonné hmoty. Hladké svaly jsou ve stěnách vnitřních orgánů, například dýchacích cest, žaludku a cév. Tyto svaly nepodléhají vůli, fungují automaticky, jsou řízeny autonomním nervovým systémem. Třetím typem je srdeční svalstvo, které tvoří stěnu srdce.

Typický sval prochází přes kloub a na obou koncích se zužuje do vláknité šlachy, která se upíná na kost. Pevněji připojený konec svalu, obvykle blíže ke středu těla, se označuje jako začátek svalu. Tento konec se při stahování pohybuje jen málo, pokud se vůbec pohybuje. Druhý konec, úpon svalu, směřuje k okrajům těla a pohybuje se více. Některé svaly se dělí, aby se mohly upínat k více kostem.

Struktura svalu. Kosterní svalstvo se skládá z hustě natěsnaných skupin silně protáhlých buněk, označovaných jako svalová vlákna, uspořádaných do svazečků. Typické svalové vlákno má délku 2 až 3 cm a průměr 0,05 mm; samo se skládá z tenčích útvarů – myofibril. Ty obsahují tenká a tlustá myofilamenta, složená převážně z bílkovin aktinu a myosinu. Početné vlásečnice sval neustále zásobují kyslíkem a glukózou, které sval ke stahům potřebuje jako pohonné hmoty. Části těla jako páky - pohyby těla, třeba kývání hlavou nebo chůze, využívá zákonů mechaniky o působení sil na pevné páce podepřené v pevném bodě a zvedající břemeno umístěné v jiném bodě páky. Svaly vyvíjejí sílu, kosti fungují jako páky a klouby slouží jako pevné body otáčení.

Jak svaly spolupracují. Svaly mohou jedině tahat, ne tlačit, a proto jsou uspořádány ve dvojicích, kde jeden sval působí v protikladu k druhému. Pohyb provedený jedním svalem může být jeho protějškem navrácen. Sval, který kontrahuje, aby provedl nějaký pohyb, se označuje jako agonista, zatímco jeho protějšek, antagonista, se současně s tím uvolňuje a pasivně se natahuje.

Smysl pro polohu. Svaly obsahují množství drobounkých čidel, známých jako nervosvalová vřeténka. Jsou to pozměněná svalová vlákna s vřetenovitou pochvou a několika typy inervace. Přívodná (senzorická) nervová vlákna předávají do mozku informace o délce a napětí ve svalu, když se roztahuje. Motorické neurony vyvolávají opačnou reakci a provokují kontrakci a zkrácení svalu s návratem svalového napětí k normálu. Podobné receptory se nacházejí i ve šlachách a vazech. Společně zajišťují přirozenou schopnost těla vnímat svou vlastní polohu a polohu částí těla.

Šlachy jsou pevné vláknité provazce pojivové tkáně, které upínají kosterní svaly ke kostem. Okosticí, blanou pokrývající kost, pak procházejí Sharpeyova vlákna, ukotvená na kosti. Šlachy na rukou a na nohou jsou obalené ochrannými pochvami, které se samy promazávají, takže šlachu chrání před třením o kosti.

Svaly obličeje, hlavy a krku fungují v součinnosti tak, aby dokázaly držet hlavu a pohybovat obličejem – i obočím, očními víčky a rty. Svalstvo, které to zajišťuje, umožňuje dát obličeji širokou škálu výrazů a vyjádřit emoci. Takřka všechny obličejové svaly jsou ovládány lícním nervem. Poškození nebo onemocnění tohoto nervu zapříčiní omezení pohyblivosti svalů, což vede ke ztrátě mimických schopností obličeje a jeho výrazu, což také omezuje schopnost komunikovat. Mimické vrásky - zdravá mladá kůže obsahuje pružná vlákna bílkoviny elastinu, která kůži pomáhají navracet do původní polohy, když se například přestaneme usmívat. S postupujícím věkem elastin degeneruje a škára v kůži už není se svaly spojena tak pevně. To způsobuje vrásky, protože se kůže už nedokáže tak snadno roztahovat a stahovat.

Hlava dospělého člověka váží přes 5 kg a na vrcholu páteře do jisté míry balancuje. Silné stabilizující svaly na krku, vnitřní straně ramen a horní části zad jsou neustále v činnosti, aby polohu hlavy napínáním ustálily a koordinovanou funkcí umožnily i složité pohyby krku. Tyto svaly rovněž napomáhají výrazu tváře a neverbální komunikaci, například mírným náklonem hlavy na stranu, vyjadřující pochybnost, nebo kýcháním a vrtěním hlavou na znamení souhlasu nebo nesouhlasu.

Výrazy obličeje patří k nejdůležitějším prostředkům neverbální komunikace. Obličejové svalstvo umožňuje řadu jemných nuancí výrazu, které vyjadřují nesmírné množství nejrůznějších emocí. Úsměv je často výrazem potěšení a mračení vyjadřuje opak, ale ne vždy :) Úsměv je velice proměnlivý a nejednoznačný výraz, který často může vyjadřovat i úlevu či lítost nebo se protáhnout do sarkastického šklebu na znamení nesouhlasu. Stejně tak i zamračené čelo může vyjadřovat různé pocity, třeba i zklamání a zmatku. Kromě úst se na významových odstínech, které tvář vyjadřuje, podílejí i další části obličeje.

Svaly představují naše úsilí a motivaci, pohyblivost, flexibilitu, napětí a uvolnění, naše schopnost postupovat v životě dál. Bolest svalů může souviset se strachem jít dál, nebo s velkou únavou a potřebě si odpočinout. Nesouvisí bolest svalů s únavou, ztrátou motivace nebo se strachem? Mám dostatek síly, abych bojoval, nebo abych vyvíjel úsilí pro své uzdravení, abych byl pochopen nebo vyhrál svou věc? Ztráta svalového tonu, ochrnutí, obrna vyznačuje omezení hybnosti, hluboce zakořeněný strach, duchovní i duševní nepohyblivost. Nedovoluji svému Já „být“, zablokování pocitů, vnitřní tlak, ztráta životní dynamičnosti. Neztratil jsem někdejší dynamičnost nebo motivaci pro aktivitu, která mi ležela na srdci, nebo vůbec pro život?

Svalové křeče jsou nechtěné a bolestivé kontrakce svalů. Jako důsledek souvisejí s napětím způsobeným strachem. Značí o lpění na chybách, jednostrannost, přemrštěnou ctižádostivost a chtění, vzpurné a křečovité chování, napětí, svírání, strach. Křeče v prstech souvisejí s napětím, kterému se vystavujeme, když chceme být perfektní až do nejmenších detailů. Na druhé straně křeče v pažích mohou souviset s velkým napětím v tom, co uskutečňuji nebo co bych chtěl uskutečnit. Křeče v hlavě svědčí o přílišném napětí v našem myšlení, protože máme příliš mnoho starostí. Z čeho mám strach? Co ve mně vytváří toto napětí?  Křeče u sportovců Nebojím se, že nejsem konkurenceschopným? Co mám potřebu dokazovat sobě i druhým?

Nemoci a poranění svalů a šlach – poranění svalů a jejich šlachových úponů jsou následkem fyzické námahy při každodenních činnostech, nebo náhlých pohybů, které je natáhnou či zkroutí, běžně hlavně při sportu nebo nehodách. Také jednostranně opakovaná zátěž, které jsou svaly a šlachy vystaveny. Ochablost a postupnou degeneraci může vyvolat několik svalových onemocnění. Namožení a natržení svalů je vyvolané nadměrným tahem, obvykle následkem prudkého pohybu, například přetržení Achillovy šlachy (dlouhá patní šlacha, která upíná lýtkový sval na patní kost). Nepřipravil mě někdo o motivaci? Necítil jsem vinu, že jsem poslechl spíše svou motivaci než zákaz, který mi dali? Zánět svalové tkáně – sval reaguje na poškození, například následkem úderu, pohyb svalu je nepříjemný a bolestivý.  Dlouhodobá příčina svalových zánětů jsou opakovaná svalová zranění, jejichž hlavní příčinou je nějaký pohyb nebo činnost, které dlouhodobě často opakujeme. Nemám už dost toho, že se vždycky musím tolik namáhat, abych dostal, co chci? Necítím povinnost dělat práci, pro niž nejsem motivován?

Zánět šlach a šlachové pochvy – k zánětu dochází, když se usilovným nebo opakovaným pohybem vytváří tření mezi vnějším povrchem šlachy a přilehlou kostí, který také může postihnout výstelku ochranné pochvy, obklopující a promazávající některé klouby.  Dochází k němu u činností spojených s běháním či kopáním nohou a nepřirozenými pohyby při tanci. Tenisový loket je název pro poškození šlach v místech, kde se svaly paže upínají na kosti kolem loketního kloubu. Opakované prudké pohyby, vedené proti odporu, způsobují ve šlaše drobné trhlinky, což vede k citlivosti a bolesti na vnější straně lokte.

Myasthenia gravis je autoimunní onemocnění vyvolávající chronickou ochablost svalů, nejčastěji svalů okohybných a obličejových. Protilátky napadají a postupně ničí receptory svalových vláken, přijímající nervové signály. Následkem toho svaly nedostávají povely ke kontrakcím nebo na ně reagují jen velmi chabě. Chorobu může spustit porucha brzlíku.

Svalová dystrofie je skupina (ve většině případů) dědičných poruch vyvolávající degeneraci svalstva, které vede k ochablosti a narušení pohyblivosti. Je to porucha vývoje svalových buněk, jež vede ke svalové slabosti až paralýze. Svalová dystrofie související s problémy přenosu nervových vzruchů se projevuje spastickými a bezděčnými stahy svalů, připomínajícími křeče. Ztráta činorodosti, zdráhavost při řešení úkolů a problémů, strach z neúspěchu a jejich následků, nebo nestojí za to dospět. Také to může být následek očkování. Co ve mně způsobilo tak velké vnitřní napětí? Jak se u mě vyvíjela fetální fáze a jaký byl porod? Necítil jsem se vyčerpaný veškerým úsilím, jež jsem musel vynaložit, abych byl vyslechnut, pochopen, nebo abych dosáhl vytčených výsledků? Necítil jsem se skleslý s hlubokým pocitem ztráty vlastní ceny?

Syndrom karpálního tunelu je utlačení nervů na zápěstí vyvolává příznaky jako řezání a palčivá bolest ruky, zápěstí i předloktí a oslabení úponu. Karpální tunel je úzký průchod, tvořený vazivovým pruhem na vnitřní straně zápěstí a hlouběji uloženými zápěstními kůstkami. Tímto kanálem probíhají dlouhé šlachy od svalů na předloktí až k záprstním kostem a článkům prstů. Probíhá jím i středový nerv, který ovládá svaly na ruce a předává smyslové informace z prstů – při syndromu KT je tento nerv utlačen otokem okolních tkání.

Afirmace na podporu schopnosti vyjadřování a činnosti svalové soustavy: Mohu se hlasitě vyjadřovat. Jsem si jistý ve svém vyjadřování. Všímají si mě a hodnotí mě tím nejpozitivnějším způsobem. Jsem milován. Otevírám své srdce a zpívám o radosti z lásky. Mým úkolem je prosadit svou jedinečnost. Je mým nezadatelným právem naplnit si své potřeby. Skrze mě jsou vyjadřovány božské myšlenky. Jsem klidný. Vyjadřuji se s lehkostí. Otevírám své srdce a říkám, co mám na srdci. Jsem pružný. Je v pořádku, když sleduji názory druhých. Jsem síla a moc ve svém životě. Jsem svobodný být sám sebou. Mohu být tím nejlepším, čeho lze dosáhnout. Prožívám život jako radostný tanec. Je dostatek pro každého. Laskavými myšlenkami vytvářím své dobro a svobodu. Uvolňuji se a dovoluji své mysli, aby byla klidná.

5. Zvuk. Tóny a tónování. Tón je každý zvuk se stálou frekvencí. V hudbě je tón základním stavebním kamenem. Tón je zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu (tj. „hudební zvuk“, který lze zahrát nebo zazpívat). V praxi se však vžilo též stejné pojmenování intervalu velké sekundy, tzv. celý tón (např. c–d). Grafická značka pro tón je nota, zapisovaná do notové osnovy.

Tělem prochází tóny a rytmy, které se mění během dne. Po obědě naše tělo hraje jinou symfonii než při cvičení. Tóny našich těl se mění s ohledem na věk, zdraví a genetiku. Každá emoce má svůj tón a každý zvuk má svou vnitřní energii. Pokud jsme uvolnění, jsme ve stavu tónin "ÁÁÁ". Tónující hlas většinou není, na rozdíl od hlasu zpívajícího, vycvičen k tomu, aby maskoval určité rozlišující vlastnosti.

Tón a svalové napětí. Tón je barva zvuku. Svalové napětí nazývají lékaři tonus. Lidé, kteří trpí snížením svalového napětí (tonusu), trpí nedostatkem tónů, což člověka oslabuje, a proto jeho svaly se stávají měkčími, až se z člověka stane hadrová panenka. Výzkum ukazuje, že způsob, jakým se naše svaly upínají a uvolňují, i to, jak spíme, mluvíme, přemýšlíme a strachujeme se, máme napsáno v sobě, a to v našich buňkách. Při onemocnění nebo nehodě je díky poruše vibrace sled DNA změněn. V takovém případě je třeba použít vybraný prvotní zvuk jako formu a šablonu, která přejede přes narušené buňky a vrátí je zpátky do řady, a to tak, že opraví sled zvuku v jádru každé buňky. Pak se můžeme opět cítit celiství.

Život proudí v rytmech napětí a uvolnění. Naše krev proudí a dýcháme pomocí plic.Beze změn pohybu a myšlení se stáváme tak pasivní, že ztrácíme smysl pro to být naživu. Svaly nemohou zůstat zdravými pouze tím, že budou v pasivním, uvolněném stavu. Tyto automatické impulzy pro život jsou nezbytné pro stimulaci mysli a nálad. Léčení je místo, kde udáváme do rovnováhy vnitřní práci a vnější zkušenosti života. Během každodenního ruchu života vám vydávání měkkého a klidného zvuku může pomoci udržet si svůj vnitřní klid.

Tónování okysličuje tělo, prohlubuje dýchání, uvolňuje svaly, stimuluje proud energie, masíruje celé tělo. Tónování můžeme používat každý stejně jako elektřinu. V našem těle jsou přirozené kanály, a pokud je rozpoznáme a naučíme se jimi plout, budou nás udržovat v dobrém zdraví. Pokud nás něco bolí, pokaždé zjistíme, že existuje zvuk, který chce naše tělo vydávat. Můžete tónovat a přejíždět tímto zvukem celé tělo, klouzat tělem nahoru a dolů, abyste nalezli zvuk, který uvolní určitou část těla, popř. uvolní bolest. Například pokud vás bolí kotník, vydávejte do této části tón ÓÓÓ. Intuitivní tónování je cesta k rozvinutí vnitřní slovní zásobě pro energii, uvolnění a uvedení do středu.

Broukáním tichého MMM a později hlasitého ÁÁÁ můžeme uvolnit z těla zoufalství a vztek. Lidé, kteří nezvládají návaly strachu a deprese si mohou uvědomit, že umíme podle vůle změnit chemické pochody v mozku a zbavit se potlačované frustrace, aniž bychom je museli rozebrat rozumem. Pokaždé, když si člověk zacvičí a zabručí, utkvělé obavy ustoupí před pocitem optimismu, které vydrží delší dobu. Jeden člověk se po 4 letech zbavil strachu a deprese poté, co 2x – 3x týdně po dobu 20 minut bručení a tónování. Člověk si může uvědomit, že se může dostat ze začarovaného kruhu a zlepšit si sebevědomí bez toho, aby byl závislý, jak si vede jeho firma nebo jak ženu vnímá její partner.

Rytmus už máte. Největším ze všech bubeníků je srdce. Když uhodíme do bubnu, aktivujeme vzorce, v nichž pracuje svalstvo, dýchání, srdce a mozkové vlny, a ty vytvářejí smyčku s pozoruhodnou zpětnou vazbou. Deset minut bubnování denně člověka zbavuje napětí, vynuluje vnitřní hodiny jeho mysli i těla a slouží jako stimulans, jednak jako sedativum.

Janis Pageová studovala čínskou tradiční medicínu a zjistila tak souvislost mezi játry, ledvinami a hněvem a strachem. Začala tedy ovlivňovat kvalitu práce těchto orgánů tak, že vleže přezpívávala samohlásky a zkoušela dlouze hučet a mručet. Zvláště si oblíbila dlouhé zpívání hlásky „MMM“. Poté vždy zůstala několik minut ležet a pozorovala, kde v těle pociťovala nějaké změny. Po několika dnech zjistila, že se takto může celkem snadno a rychle pocitu strachu a hněvu zbavit. Právě takto se zbavila svých potíží jedna učitelka. Ve škole měla problémy a měla jít na operaci s hrtanem. Pak ale otěhotněla a nechtěla operaci riskovat, a tak začala na doporučení jedné hudebnice pravidelně zpívat „MMM“. Nechtěla vědět nic o tom, kam či jak má zvuk umisťovat, prostě zpívala a pak jen pozorovala, kde v těle to zanechalo nějaký pocit. Po porodu se na kontrole v nemocnici zjistilo, že původní problém zcela zmizel.

Terapeut se snaží pohybovat v pacientově tempu, má však za cíl nakonec ho strhnout, aby se přizpůsobil vyváženějšímu rytmu. Lehká hudební kulisa nám pomáhá uhodit na stejnou strunu, harmonizovat se nebo sladit se s okolím.

Naladění páteře. Postavte se, nohy dejte od sebe. Kývejte se, až najdete svou přirozenou pozici. Kde pociťujete ve svém těle bloky? Jaká je vaše správná pozice? Když se pohybujete, jaké to je nést zátěž? Uvolněte kolena, stehna, lýtka, pánev, bedra, oblast hlavy, šíji, srdeční centrum, ramena a boky – najděte svůj správný postoj. Světlo naplňuje celé tělo, tělo si uvědomuje svou vlastní architekturu. Tónujte HÁÁ středem svého těla, vnímejte energii těla, svého zvuku. Staňte se dirigentem svého života a poznejte melodii vašeho těla.

Před přednáškou nebo prezentací. Uzemněte se, pomocí chodidel se spojujete s Matkou Zemí, pociťujete gravitaci. Kolena jsou uvolněné, pánev nachází své místo, vnímejte kostrč a podbřišek. V páteři proudí laserové světlo, pokrčte a uvolněte ramena. Vaše tělo nachází přirozené postavení. Nadechněte se a pročistěte svou páteř. Najděte tón duše a tónujte ÁÁÁ. Tóny prochází vaší fyzickou geometrií. Zkontrolujte postavení hlavy a krku, jestli je přirozené. Je vaše krční čakra otevřená? Pokud ne, uvolněte své dásně pomocí tónu GÍÍ. Na chvíli zavřete oči. Je vaše mysl klidná? Představte si, že vás vaše kůže a váš dech ochraňuje, že chrání vaše vnitřní království od vnějšího rozruchu. Vnímejte, že se koupete ve své vlastní pravdě. Vnímejte váš hmat, sluch, čich, chuť a zrak. Jste plně v přítomnosti? Máte otevřené srdce? Vnímáte své charisma?

Zvuková sprcha:
HÓÓ. Tělo – Země. Solární plexus – živel země.
HÚÚ. Emoční tělo – Voda. Srdeční centrum – živel voda.
HAÚ. Mentální tělo – Vzduch. Krční centrum – živel vzduchu.
HÍÍÍ. Spirituální tělo – Oheň. Centrum hlavy – živel ohně.

6. Krystaloterapie. Krystaly na krk: kyanit, akvamarín, tyrkys, modrý topaz, modrý turmalín, modrý obsidián, modrý kalcit, angelit, chryzokol, larimar, celestit, modrý achát, safír
Svaly, kosti – magnezit, danburit, amazonit, fialový fluorit, záhněda, fluorit, pyrit, hematit, obsidián, turmalín, rodonit, malachit, tyrkys, chryzokol, křišťál
Hrdlo – akvamarín, lazurit, jantar
Šíje – akvamarín, lazurit, jantar, křišťál
Štítná žláza - rodochrozit, sodalit, tyrkys
Zuby - akvamarín, fluorit

Opakující se vzorec chování. Problém s opakujícími se vzorci chování je, že se tyto vzorce chování stanou nezbytnými zvyky, spíše než abyste si sami zvolili, jakým způsobem budete reagovat.  Zůstáváme tak v začarovaném kruhu a tento vzorec chování se stává naším výrazným charakterovým rysem, který neměníme, což můžeme i neurologicky vysvětlit. Každý čin v našem mozku vytváří dráhu pro nervové impulzy. Poté, co je vytvořena, se impulzy šíří touto dráhou, místo toho, aby byly vytvářeny nové dráhy. Tento návyk pociťujeme jako příjemný, protože jednáme podle dříve vytvořeného (známého) způsobu, ať tvoříme nebo ničíme, což může vést k úspěchu nebo neúspěchu. Abychom tento návyk uvolnili, potřebujeme značné úsilí, abychom si uvědomili, že máme na výběr i další možnosti. Léčení s krystaly nám dává širší pohled na nás a naše životy a pomáhá nám rozbít negativní vzorce chování.

1. Po čem srdce touží. Srdeční čakra je spojena se směrem naší cesty, volbou a způsobem života. Je třeba si ujasnit pocity a podpořit rozhodnutí, které posilují (a ne oslabují) vaši osobní energii a volbu. Zelený turmalín nebo vápenec (srdeční čakra), kolem zeleného krystalu 6 křemenů, Herkimer diamant nebo jiný vysokovibrační krystal (pod zelený krystal).
2. Síť stromu putování  - Lazurit přináší vhledy a jasnost, zlepšuje vědomí, když děláte rozhodnutí, přináší hlubší úrovně vzpomínek, abyste identifikovali okamžiky, kdy máte na výběr několik možností, kterých jste si předtím nebyli vědomi. 6 lazuritů (1 nad hlavu, 1 pod chodidla, 2 k loktům, 2 ze strany - mezi bokem a kolenem) – vytvoří se šesticípá hvězda.
3. Návrat ke zdroji - Lazurit na třetí oko – přijdou na mysl okolnosti z vašeho života, i z minulého, proč dokola opakujete ten samý vzorec chování – nová, více vědomá snaha ke změně.

Uvolnění bloku. V některých situacích se nemůžeme dostat ke svým schopnostem, abychom se vypořádali se situací, nebo jsme blokováni nefunkčním vzorcem svého chování.  Krystaly nám pomohou přemístit energii v čakrách tak, abychom si vytvořili ty nejlepší podmínky k dosažení úspěchu. Je vhodné si říct: „Projdu na zkoušce CAE.“
1. Zaměření na vyrovnání čaker. Čeho chcete dosáhnout? Zaměřte se na základní čakru a zeptejte se, který krystal vyrovná základní čakru, abyste dosáhli tohoto cíle. Pokračujte dále s dalšími čakrami, důvěřujte intuici a tělu. Až budete mít 7 krystalů, vyberte 1 uzemňující krystal (k chodidlům), dejte krystaly na příslušné čakry a relaxujte.
2. Síť bílého světla. Vyrovnání polarit. Pracuje se s bílým světlem, které přináší jasnost, čistotu, plnost potenciálu. Černé světlo zase ticho, dobu před manifestací a prázdnotu. 6 černých turmalínů (1 ke každé dlani, 1 ke každému lýtku z vnější strany, 1 mezi chodidla a 1 pod něj) a 6 křišťálů (1 ke každému rameni, 1 ke každému loktu, 1 nad hlavu a 1 nad něj). Černá by bez bílé zůstala latentní, spící a nečinná, a bílá bez černé by nechala svůj potenciál nedefinovaný, bez hranice a bez tvaru.

Negativní vzorce chování. Pokud jsme uvolnění a v rovnováze, žádná zkušenost na nás nemůže mít negativní vliv, protože jsme velmi adaptabilní a jsme schopni integrovat jakoukoli zkušenost.
1. Síť tvaru osmičky pomáhá uvolnit napětí a energetické bloky, místo toho, abychom reagovali negativně, nám číslo 8 pomáhá adaptovat se. 11 záhněd nebo černých turmalínů – 10 dát je do tvaru 8, asymetricky, což bude mít dynamičtější průběh, 1 na podbřišek.

7. Pohyb. Dítě si musí vytvořit takové nervové dráhy, jež mu umožní vyrábět spojení mezi tím, co už ví (co má v podvědomí), a mezi schopností tyto informace zpracovat a vyjádřit (tedy to, co se nachází ve vědomostním popředí). Mnoho dětí pociťuje školu a učení jako přímé ohrožení své osoby. Lidský mechanismus přežití umístěný v mozkovém kmeni má během prvních pěti měsíců života za úkol přijímat smyslové vnímání z okolí. Když je organismus vystaven novým situacím, jež ho zaplní přemírou informací, reaguje ústupem nebo tím, že se drží zpátky, dokud není opět schopen postupovat vpřed s dostatečnou lehkostí.

Fyziologickou reflexivní reakcí na nebezpečí je stažení svalů. Tento reflex sloužil po tisíce let k tomu, aby chránil lidi proti reálným hrozbám. Ovlivňuje držení těla tak, že zkracuje šlachy na zadní straně těla (od hlavy až po chodidla), a tak naruší orgán rovnováhy (v uchu) a smysl pro prostorové vztahy.  To, co vnímá dospělý jako nebezpečí, a čím nevědomky aktivuje reflex, závisí na vzorech reakcí naučených v dětství. Sklony ke kontrakcím přetrvávají do té míry, jak silně pociťuje člověk svůj podíl na situaci. Přední část mozku, obzvláště čelní laloky, jsou účastny chápání, motorického řízení a racionálních způsobů chování a jsou zapotřebí při účasti na různých sociálních aktivitách.

Vědomé cvičení uvolňuje svaly a šlachy, které jsou kvůli reflexu mozkového kmene na neznámou nebo ohrožující situaci zatuhlé a zkrácené. Toto uvolnění reaktivuje mozkové buňky ve svalech, jež nás informují o tom, na jakém místě v prostoru se právě nacházíme. To nám zjednoduší přístup k celému našemu organismu skládajícímu se z mozku a těla. Nervový systém reaguje na neharmonické myšlenky, pocity a vnější okolnosti, a tím ztrácí svou schopnost reakcí.

Ztratí svou schopnost transportu a nervové provazce napadne smutek, deprese, nejistota nebo vztek. Vědomé cvičení pomáhá znovu aktivovat nervová spojení mezi tělem a mozkem, a ulehčují tak elektromagnetické energii, aby mohla plynout celým tělem. Tím se podpoří elektrické a chemické změny, které doprovázejí všechny duševní a tělesné jevy. Celkový vizuální, auditivní a kinestetický input (veškeré vnímání) je převeden na elektrické signály a nervovými provazci veden k mozku a mozek poté vysílá jinými provazci impulzy, jak by měly reagovat. Volné proudění elektromagnetických funkčních kruhů je nutné k tomu, abychom zůstali zdraví.

 Let`s sing!

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.