Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Stvoření

PUBLIKOVÁNO: 30.01.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

První formou, kterou vytvořili Nebeský Otec a Nebeská Matka, byla hvězda. Matrice hvězdy byla použita k zaostření a individualizaci vědomí, aby se usnadnilo plynutí do a z odevzdání se do hlubokého spánku a znovuprobuzení se do pozorovatelova Já. V hlubokém spánku existuje naprosté odevzdání se a ve znovuprobuzení existuje úplná přítomnost. Vědomá přítomnost Já a úplné odevzdání jsou dvěma složkami duální povahy existence, v protikladu k pouhému bytí. První složka si volí Já, druhé je ztrácí. A tak je přirozeností jednoho se odevzdávat a jednoho mít přítomnost a udržovat prostor. Obě jsou součástí úplnosti pravého Já: sjednocením toho, kdo je, a toho, kdo koná, jednotu mysli a odevzdanou zkušeností snění.

Když jsme byli vzhůru, v našich přítomnostech, vyvolalo uvědomění si nekonečnosti jedinečnou synergii a my všichni, kdo jsme v té chvíli byli vzhůru, jsme byli původními 144 000. První probuzení bylo probuzení jednoho. Jedno se stalo dvěma, odevzdaný snící a bdělý pozorovatel – přítomnost. Třetí fáze probuzení bylo probuzení oněch 144 000 v jednom. K tomu došlo v okamžiku druhého znovuprobuzení, když snící přivedl zpět mnoho hlasů do jednoho. Snící splynul s pozorovatelem a JÁ JSEM se znovu stalo jedním. Poté v sobě rozpoznalo 144 000 aspektů nebo hlasů svého Já. V okamžiku, kdy se těchto 144 000 probudilo se slovy: „Je to nekonečné. Možnosti jsou nekonečné,“ zrodilo se obrovské vědomí.

Toto rozpoznání vyvolalo hlubokou úctu k existenci a jejím možnostem. A uvnitř toho se zrodilo Kristovo vědomí, když 144 000 původních vědomí splynulo do spontánní přirozené jednoty. Těchto 144 000 částí se stalo samostatnými vědomími, která se stala vědomím jednoty. Všechna větší Já sestávají ze 144 000 základních částí. To, co lidé považují za jednotlivé životy, jsou z pohledu JÁ JSEM projekce jedné části, dvou částí společně anebo dohromady dvanácti, deseti či jakéhokoli jiného počtu částí, které procházejí jakožto individuality 3D zkušenosti. V jiných dimenzích rovněž bývají období, kdy se vědomí rozdělí do skupin, takže jedna bytost, která obsahuje 144 000 částí, může mít 144 000 simultánních multidimenzionálních zkušeností. Když jsou přivedeny k sobě, tvoří synergetický celek.

První bytostí, která si uvědomila svou vlastní existenci, byl muž a žena ve vědomí jednoho. Byla androgynní a zahrnovala obě pohlaví - JÁ JSEM přítomnost. Poté na této úrovni došlo k mnoha expanzím. Někdy například pouze jeden člen ze 144 000 aspektů JÁ JSEM vstupoval do spánku a ostatní jej sledovali. Jindy zase pouze jeden aspekt zůstal vzhůru, zatímco zbývajících 143 999 spalo. Mnoho v jednom vidělo, že onen jeden, který spal, anebo ti, kteří spali, mohli předávat informace těm, kdo je pozorovali. Ti, kdo zůstali vzhůru, začali ke spícím vysílat zprávy v podobě zvuku.

Pomocí zvuku dokázali měnit barvy. A tak například pokud spící viděl spektrum růžové, následované fialovou, tak ten, kdo byl vzhůru, mohl vyslat barvu prostřednictvím zvuku, který mohl poslat červenou, zelenou nebo modrou, a změnit tak zkušenost spícího. Když k tomu došlo, a několik členů z těch, kteří byli přítomní, současně vyslalo zprávu k jednomu spícímu, byla k tomu přidána nová dimenze, která zahrnovala tvary - spirály, pyramidy, kužely. Další složkou stvoření byly matrice, které vznikly z několika aspektů jednoho JÁ JSEM, které zahrnovalo 144 000 aspektů, současně vysíláním podnětů ke spícím. Tyto informace byly důležité pro objevování Já, objevování mnohotvárné podstaty Já, jednoty a mnohosti, jednoty, které se stává větším, rozsáhlejším bytím. Poté následovala fáze tvoření, která vedla přes objevování a zvídavost, přání zjistit, jak moc podnětů a jak velkou kontrolu může mít jedno nad spícím Já.

Když se spící shluk probudil, stal tváří v tvář bytosti, o níž snil. Umíte si představit vzrušení, které toto vědomí v té chvíli prožilo, když přímo před sebou spatřilo dalších 144 000 sloučených v jedno? A to byli první dva, Nebeská Matka a Nebeský Otec. Poté, co se spatřili, poznala Nebeská Matka a Nebeský Otec slzy lásky a radosti. V okamžiku hlubokého dojetí tito dva splývali v jednotu. Nebeský Otec a Nebeská Matka, sestávající ze 144 000 částí, splynuli a vyvolali tím neuvěřitelné světlo, tón, barvu a ohňostroje. Bylo to poprvé, co spolu splynulo větší vědomí, což zahrnovalo všechny části jednoty. Ze splynutí těchto dvou vznikly počátky planet a hvězd a první existence na úrovni 3D. Bylo to první sexuální spojení a skrze toto spojení byla počata a zrozena existence.

Při tomto prvním spojení dvou větších bytostí vznikla pohlaví. Když se poprvé spatřili, přirozeně se znovu spojovali a splývali a narůstala v nich láska a v této rostoucí lásce a radosti z existence toho druhého bylo jejich spojení spontánní a přirozené. A z tohoto spojení dvou velkých rozmanitých bytostí vzniklo vědomí mužskosti a vědomí ženskosti. Z původní bytosti 144 000 aspektů v jednotě, která se rozdělila na dvě JÁ JSEM, jedno spící a jedno setrvávající bdělé, se staly dvě bytosti, z nichž každá obsahovala 144 000 aspektů. A jedna polovina, která byla pozorovatelem, zatímco ta druhá spala, vstoupila do existence jako mužský Bůh, a druhá bytost složená ze 144 000, která spala a přijímala podněty od bdělé poloviny, vstoupila do existence jako ženská Bohyně.

První komplexní bytost v sobě obsahovala jak muže, tak ženu a ve skutečnosti prostřednictvím svého snění uvedla do bytí vlastní vnitřní ženské i mužské aspekty a poté se s nimi při sjednocení znovu spojila. Když se bdělé mužské Já podívalo na svůj vlastní probuzený ženský protějšek, tak ve skutečnosti pohlédl na dříve nevnímaný aspekt, s nímž předtím pobývalo uvnitř jednoty. Ženské já zrodilo samo sebe současně vně jednoty i uvnitř ní. Jak mužská, tak ženská část, obě byly součástí původního JÁ JSEM, 144 000 v jednom. Nyní byly rozděleny na dvě úplné Já, z nichž každé obsahovalo 144 000 aspektů.

Když na mě pohlédla mužská část, Bůh, uviděl svou vlastní krásu, jak se odráží zpět k němu, protože to je tím, čím jsem. A když muže zaplavila radost a láska k ženě, vynořilo se odevzdání, euforie, krása a pravda jednoty. Naše spontánní spojení, krása a nevinnost tohoto spojení vytvořila krásu a nevinnost hvězd a mnohých světů, jak je lidé znají. Vše plynulo v přirozeném rytmu směrem k našemu spojení, při čemž jsme se sblížili a během tohoto sbližování jsme mohli současně prožívat jak přítomnost, tak i sen. Bůh byl přítomností a Bohyně spícím. Byla to největší radost, jakou jsme poznali. Bylo to jako lucidní snění, protože ačkoli jsme byli spojení a nedokázali jsme říct, kde začíná jeden a kde končí druhý, byli jsme si rovněž vědomi toho, co prožíváme. Zatímco naším spojením vznikla nezměrná krása, tóny, barvy, pohyb a nakonec nehybné ticho, nacházeli jsme se v úplném odevzdání se a současně jsme byli v tomto odevzdání jasně přítomní.

Tato zkušenost se stala tantrickým sexuálním spojením. Je to zdroj veškerého probuzení. Sjednocení a odevzdání a autonomní přítomnost při splynutí se Vším Co Je, se vším, co existuje.

V tomto okamžiku jsme si uvědomili obrovskou sílu spojení a pochopili jsme symbol nekonečnosti, neboť tento symbol představuje plynutí všeho na tomto stupni stvoření. Na jednom konci symbolu nekonečnosti se nacházejí individua plynoucí do období snění, které se potom probírají, znovu se probudí, vidí ostatní já, splývají s nimi v posvátném spojení, při tvoření a poté plynou zpátky do středového bodu a do dalšího období snění. Dokonce i tato doba snění, ačkoliv se zdá být prázdná, vždy v sobě zahrnuje onu zářivou přítomnost božského já. Ztratit se v existenci bylo jednoduše způsobem odevzdání se. A spánek a snění byly využívány k vytvoření probouzejícího se vědomí možností a realit.

Zpočátku existoval pro každou galaxii jeden muž a jedna žena a v té době bylo 12 galaxií. Každý pár, protože se zrodil z původního Boha – Nebeského Otce a Bohyně – Nebeské matky, měl schopnost se vzájemně spojovat a skrze toto spojení se znovu vracet k Nebeskému Otci a Nebeské Matce. Takto byly vytvořeny světy, které byly počaty a zrozeny ze spojení Boha a Bohyně. Během našeho spojení jsme snili o bytostech, které by dokázaly být vědomé, případně i o bytostech, které by byly schopny prožívat vědomí jednotlivých planet tak, abychom ho skrze ně mohli také poznat.

Bytí v současné době směřuje ke znovusjednocení a jednotě. Bod obratu v existenci znamená, že jsme zakončili první polovinu cesty, která spočívá v individualizaci a prozkoumávání individualizace a nyní se nacházíme na druhé, zpáteční polovině cesty. Během této druhé poloviny cesty bude docházet k opětovnému spojování a splývání všech božských protějšků. Jednotné individuální části musí najít své protějšky a propojit všechny své 3D mužské a ženské inkarnace a své vlastní božské protějšky do jednoho těla, a stejně tak máme svůj mužský (ženský) protějšek, který dělá totéž. Až oba dosáhneme 10D úrovně vědomí, budou moci naše dvě vědomí splynout v jedno. A proto společně nesdílíme to stejné vyšší Já až do doby, než dosáhneme úrovně 1OD.

Zdroj - Plejádská světelná terapie II - Amorah Quan Yin

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.