Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Empowerment II

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 26.01.2018

Mít moc neznamená posílení ega, jehož nároky jsou řízeny slovy Já, mně a moje. Ve stejné chvíli, kdy posilujete svou moc, posilujete i moc ostatních. Svou moc si ověříte tím, co dokážete projevit v realitě. Existuje však i temná stránka moci, známá jako stín.

Ve stínu vytvářejí hněv, strach, závist, chamtivost a agrese lídrům potíže, pokřivují jejich dobré záměry a poskvrňují jejich ideály. Je třeba si uvědomit svůj stín a integrovat ho. Překročíte-li potřebu dobra a zla, nutnost vzájemného boje světla s temnotou, moc vaší duše bude zcela ve vašich rukou. Taková je síla integrity.

Už v raném věku můžeme sledovat, jak se děti na pískovišti dělí na tyrany a oběti, průbojné a poddané, na ty, kteří dávají, a na ty, kteří berou. Spirituální vedení znamená, že problémové záležitosti vyřešíte uvědomělým přístupem. Člověk s rozšířeným vědomím shledává, že vzorce moci nejsou ani neměnné, ani nevyhnutelné. Síla duše pochází ze sebeuvědomění, jež vnímá zpětnou vazbu, ale je nezávislé na dobrém či špatném názoru ostatních.

Kdy nastal ve vašem životě zlomový okamžik, kdy jste pocítili svou vlastní moc?

Osobní a transpersonální moc. Je opakem přesvědčení Moc se kumuluje. Čím více jí lídr má, tím více jí k němu přichází. Pro vyvrácení tohoto pravidla se vzdejte osobní moci ve prospěch moci nadosobní, která je založena na empatii, soucitu, nestrannosti a cestě k nalezení hlubší identity. Vaše moc však, místo aby se stala hrozbou, ostatní inspiruje. Lidé chtějí od člověka, který je vede, důvěru, soucit, stabilitu a naději. Pokud toto poskytujete, přestane být moc osobní a stane se transpersonální, což znamená nadosobní, patřící každému. Vaše moc inspiruje, není hrozbou.

Důvěra. Lidé se potřebují ujistit, že je nikdo nebude klamat a nebude jimi manipulovat. Důvěra je neviditelné pouto. Znamená: „Nemohu sledovat, co děláš. Nemohu tě ovládat či kontrolovat. Ale na tom nesejde. Postačuje mi důvěra, kterou v tebe mám.“ Jestliže s každým jednáte otevřeně, nemáte žádná tajemství, realisticky popisujete situaci a poskytujete důkazy o konkrétních krocích k vyřešení každé výzvy, ukazujete, že vám ostatní mohou důvěřovat. Nástroje, jimiž budujete důvěru, jsou čestnost, otevřenost a kompetence.

Soucit dodává lidem pocit, že o ně někdo stojí. Vyvolává v každém obyčejnou lidskost a zabraňuje rozpadu týmu. Soucit znamená sdílet trápení. Dáte-li najevo, že pociťujete bolest každého člena, inspirujete skupinu, aby se semkla. Když poznáte, jaké to je, být v kůži někoho jiného, nezbývá jiná volba než respekt. Empatie je také sdílení životní radosti druhého člověka. Jejich úspěchy jsou i vašimi úspěchy a naopak. Cítíte-li empatii, uzavřete mezeru, která odděluje izolované jednotlivce. Soucit se transformuje v loajalitu. Je nabízena vzájemná pomoc. Lidé pociťují vzájemnou vděčnost. V okamžiku, kdy jsou lidé vděčni za věci, jež sdílejí, je překročena hranice mezi osobním a nadosobním. Nástroje, jimiž budujete soucit, jsou empatie, respekt a vděčnost

Stabilita. Duše je pokojná, klidná a schopná přizpůsobit se jakékoliv změně. Jde o transpersonální kvality zabudované v nejhlubší úrovni našeho bytí. Pokud jste stabilní, ostatní se cítí stabilně. Tento typ moci je stabilní. Slouží jako útočiště v bouři, jež umožňuje lidem hledat stejné schopnosti v nich samých. Nástroje, jimiž budujete stabilitu, jsou spolehlivost, podpora a klid.

Naděje. Na duševní úrovni je budoucnost stále otevřená, neboť neviditelné možnosti mohou být kdykoliv probuzeny. Pracujte v poli, abyste provedli skupinu skrze veškeré úsilí o zotavení, jež bezprostředně následuje po krizi. Také respektujte, že se lidé cítí oslabení. Nástroje, jimiž budujete naději, jsou směr, vedení a víra.

Trvale udržitelná moc. Je opakem přesvědčení Vzestup mocných následuje pád. Čím výš lídr vystoupá, tím nevyhnutelnější je jeho zkáza. Pro vyvrácení tohoto pravidla se pevně ukotvěte v bytí, jež je stabilní a všudypřítomné. „Ti, kteří hledají, klepou na bránu. Ti, kteří milují, ji mají otevřenou.“ Láska je aspekt bytí, a jednáte-li podle bytí, dostáváte neomezenou moc, neboť čerpáte přímo ze zdroje. Tento typ moci je stabilní. Je prost vzestupu i pádu. Nemusíte pro zisk moci šplhat na vrchol. 

Být zakotven v bytí. Nevkládat se ani do konání, ani do myšlení. Každodenní život zaměřovat na to udržet se na správné cestě, ať už vede kamkoliv. Být ušetřen neustálých nároků na energii a neizolovat se. Občas nechávat věci volně plynout a jindy se vrhnout do akce. Nechat se vést svou duší. Jsme imunní vůči pádu, neboť nemáme ambice šplhat na vrchol. Cílem je sledovat rozvinutí své vize. Cesta nestoupá výše, ale rozšiřuje se.

Jednejte tehdy, kdy se cítíte klidně a jistě. Existuje správná cesta. Věřte v propojení se svým bytím, které v každé chvíli ví, co dělat. Narazíte-li na odpor, vnitřní nebo vnější, nebojujte s ním – změňte jej v přijetí. Plně se angažujte, ale ve stejné chvíli si pěstujte odstup. Jste víc než jakýkoliv výsledek, dobrý či špatný. Ztotožněte se s větším celkem, nikoli s nepodstatnými detaily. Věřte, že se vaše vědomí může neomezeně rozšiřovat. „Já jsem vesmír.“

Čistá moc. Je opakem přesvědčení Moc korumpuje. Vůdci, kteří začínají s dobrými úmysly, končí na dráze zla. Pro vyvrácení tohoto pravidla se poučte ze svého stínu a jeho negativní vliv přetvořte v něco pozitivního. U každé vedoucí funkce existuje její temná stránka. A přece jsou energie stínu jako například hněv, rozhořčení, sobectví, chamtivost a závist, propleteny celým životem. Reprezentují destruktivní stránku Matky přírody, bez níž by nemohlo existovat stvoření. Dokážete-li kreativně využít sil stínu, což je jejich prvotní účel, moc vás nezkazí.

Můžete si zvolit, že neopustíte své ideály a zůstanete věrni své vizi. Vizionář nemusí být oddělen od realisty. V rovině bytí je vaše vize sjednocena s cestou, jež vede k naplnění této vize. Jakmile se odvrátíme od duše, zvítězil náš stín. Něco, čemu jste ani neměli možnost čelit, má nad vámi moc. Integrovat negativitu jako plnohodnotnou součást života. Spirituální vedení znamená, že najdete cestu, jak spojit s protiklady a stát v životě jako celek, nikoliv pouze jeho světlá stránka.

1. Stín ochránce je pokušení stát se tyranem. Dávejte si pozor na jakoukoliv známku autoritářství, nadutosti, nekontrolovatelného vzteku, potřeby pochlebování a paranoidních sklonů ohledně hrozeb a rivalů, která se ve vás objeví.

2. Stín vítěze je závislost na výhrách, poháněná nekonečnou touhou mít stále víc. Všímejte si jakéhokoliv náznaku toho, že upřednostňujete ambice před přáteli a rodinou, příliš se staráte o svůj vlastní obraz, z každé situace vidíte východiska jen v podobě výhry či prohry a zajímáte se příliš o konkurenty.

3. Stín stmelovače je konformita vykrmená strachem z toho, že dotyčný nezapadne. S tím, jak neustále přijímá reakce ostatních, je pro něj břemenem někoho si znepřátelit a cítí se dotčený kritikou. Jeho potřeba vycházet s každým ho vede k přehlížení prospěchářů a úmyslně otálejících lidí. Namísto rozvíjení spolupráce vypěstuje lhostejnost. Jeho konec přijde v podobě chytřejšího a energetičtějšího budovatele týmu, jenž konformistu pohltí. Všímejte si jakékoliv známky toho, že s lidmi souhlasíte jen proto, abyste s nimi vyšli, jednáte proti svému svědomí a závidíte ostatním jejich mimořádný talent či schopnosti.

4. Stín pečovatele je odsuzování poháněné strachem z toho, že dotyčný není dost dobrý. Tento strach se navenek promítne tak, že ostatním vyčítá chyby, aby se sám cítil správně. Takový člověk říká lidem, jak se mají cítit. Všímejte si jakéhokoliv náznaku, že tajíte předsudky, místo abyste otevřeně diskutovali, někoho zvýhodňujete, ženou vás skryté motivy a předstíráte, že jste lepší, než ve skutečnosti jste.

5. Stín inovátora je myslet si, že existuje jen moje vědomí a strach riskovat. Všímejte si jakéhokoliv náznaku snobství, žárlivosti, touhy po pozornosti, nejistoty ohledně své pověsti a neochoty pustit se do neověřených nápadů.

6. Stín přetvářeče je zoufalství poháněné tvrdohlavým odporem společnosti ke změně. Neúspěšný přetvářeč zjišťuje, že se ho nezdary osobně dotýkají. Všímejte si jakéhokoliv náznaku osobního obviňování, provinilosti, cynismu, deprese, rezignace a pocitu, že se nikdy nic nezmění.

7. Mudrc a prorok stín nemají. Odkryli svou temnou stránku a integrovali ji. Akceptují veškeré stránky lidské povahy. Utrpení světa je pro něj maskou, za níž se skrývá láska a klid.

Splynutí se stínem. Uvědomujte si pocity, jako je vztek, úzkost, závist, žal a sobectví. Odpusťte sami sobě, že máte stín. Převezměte za své pocity zodpovědnost. Nepromítejte je do druhých, neobviňujte je a nevylévejte si na nich svou zlost. Nepoddávejte se žádné formě agrese či násilí. Cítíte-li, že se ve vás líhne negativní emoce, klidně se posaďte a prociťte ji celým tělem. Požádejte emoci, aby se sama rozřešila, což znamená, že ji nakonec vypustíte, ať už to potrvá jakkoli dlouho. Vyhledejte pomoc terapeuta. Najděte někoho, s kým můžete sdílet cokoli.

Pracujte na svém stínu kousek po kousku. Je snazší postupně rozebrat svou silně negativní stránku – nekontrolovaný strach, všudypřítomnou úzkost, ničivou výbušnost, hluboko usazené roztrpčení, než se s ní srazit čelně. Tyto nezvladatelné tendence jsou složeny ze starých názorů, zážitků z dětství, neodhalených tajemství, skrytých pocitů viny a hanby, odsuzování sebe sama, stres, hádky v rodině, trvající týrání, neúspěch v práci a pověrčivého lnutí ke konceptům absolutního zla. Budete-li se v určité chvíli věnovat pouze jednomu dílu, můžete uvolnit i tu nejmocnější energii stínu.

Rovnost moci. Je opakem přesvědčení Moc je výjimečná. Obyčejný člověk se dobrovolně či nedobrovolně musí své moci vzdát ve prospěch lidí prahnoucích po moci a žádná vlastní mu nezbude. Pro vyvrácení tohoto pravidla posilte moc ostatních tím, že jim ukážete, že jsou vám rovni. Moc je univerzální. Každý má nekonečný potenciál, jenž je v momentě uvolnění vesmírem buď podporován, nebo nikoli. Spojením s duší získáváme přízeň vesmíru.

Jakmile získáte přehled o něčích silných stránkách, můžete mu pomoci hledat jeho vlastní cestu k moci. Každý člověk má na moc stejné právo. Moc není něco, co uchopíte. Je to nekonečná energie, inteligence a tvořivost duše, jež se chce projevit skrze vaši osobu. Každý z nás je projevem duše. Lídr s radostí pomáhá jednotlivcům tuto pravdu odhalit. Moc sdělila světu: Jsi můj. Láska řekla světu: Jsem tvoje.

Spirituální vedení spočívá v úpravě principů, jejichž pomocí je moc zneužívána. Hlavním principem je získávat pro ostatní stejnou moc ve chvíli, kdy onu moc získáte vy. Překročte hranici, jež odděluje osobní moc od nadosobní moci, jež se na duševní úrovni vyskytuje v každém z nás. Cesta k moci začíná tím, že poznáte své osobní silné stránky a začnete na nich stavět. Totéž platí pro posilování moci ostatních. Tím vyjadřujete celistvost své duše. Vaše síla pak vychází z roviny bytí – z uvolněného a sebejistého stavu, z něhož pramení síla.

Lidé zaměňují vysoké postavení a držení moci. Moc získaná z duše je však kombinací nehybnosti a dynamiky. Nevyčerpá se nikdy, ani když sejdete z vrcholu. S odstupem můžete prožívat příval moci, aniž vás smete. Můžete se vrhnout do jakékoli situace s vědomím, že vše, co chcete, už máte ve svém nitru – je to uvolněný a sebejistý stav, u něhož pramení síla. Každý den je novým světem, avšak obývají ho lidé, kteří nevědí, jaké to je, být noví. Je to být ochoten se znovu zrodit. Pokud se zcela otevřete, necháte se strhnout novým proudem a můžete se pak stát stejně hravými jako stvoření samotné.

Tatáž energie, kreativita a uspořádanost tkvějí v atomu i galaxii, jednobuněčné bakterii i lidskému mozku. Je tu skrytá, neviditelná rovina, z níž veškerá moc vychází. Sdílíme-li tuto znalost, můžete ostatním dodat sílu, aby aktivovali svůj vnitřní zdroj moci. Pak je výjimečný každý.

Je potřeba vytvořit spojení mezi vaší mocí a hlubšími hodnotami. Jeho energie pohání vesmír na úrovni kvantového pole, neviditelného startovního bodu všech viditelných věcí. Zde je každá možnost rovnocenná. Dokážete-li odhalit maximální potenciál v jakékoliv situaci, vaše moc bude stabilní a zmizí riziko, že vystoupáte příliš vysoko nebo spadnete na dno.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.